SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu üyelik sözleşmesi Avimak tarafından, www.Avimak.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.
Poultech’ a ait www.avimak.com.tr internet sitesi (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır)

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

İş bu sözleşme SİTE adresine herhangi bir yöntemle erişim sağlandığında sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir.

HİZMETLERİN TANIMI

SİTE, kullanım Sözleşmesini onaylayan kullanıcılara internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, SİTE servislerinden yararlandığı sırada, bilgi forlarında yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, SİTE tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının www.Avimak.com.tr ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, SİTE servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Poultech‘ ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan Poultech‘ ın sorumlu olmayacağını, SİTE’de sunulan hizmetlere SİTE tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda SİTE’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Poultech’ ın sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, SİTE servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı Poultech‘ dan tazminat talep etmemeyi, Poultech‘ dan izin alınmadan SİTE servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Poultech’ ın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Poultech‘ ın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile ya da Kargo tahsilatı yöntemi ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, SİTE adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Avimak'A VERİLEN YETKİLER

Avimak' a ait SİTE yönetimi, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Poultech’ ın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır

Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen bilgiler SİTE tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

Avimak, kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

Avimak, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Avimak, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Avimak sorumlu değildir.

Avimak, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. Avimak, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.

Avimak ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

SİTE KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SİTE’ nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287 – 290 maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. SİTE kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul , beyan ve taahhüt eder.

UYGULACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki ilgili Kanun ve mevzuatlar uygulanacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı SİTE' ye herhangi bir yolla erişim sağladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH

Avimak dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.